Σύνδεση Μπαταριών

Οι ανάγκες στο σκάφος μας, επιβάλλουν σε κάποιες περιπτώσεις, να χρησιμοποιούμε περισσότερες από μία μπαταρίες στο ηλεκτρικό κύκλωμα. Εδώ, θα εξηγήσουμε την συνδεσμολογία και επιγραμματικά την θεωρεία, ώστε να καλύψουμε τις απαιτήσεις μας σε ηλεκτρική ενέργεια.

Η δυνατότητες επιλογής για να συνδέσουμε δύο ή περισσότερες μπαταρίες είναι οι ακόλουθες:

Η πρώτη είναι η παράλληλη σύνδεση, δηλαδή συνδέουμε όλους τους θετικούς πόλους μαζί και αντίστοιχα τους αρνητικούς, βλέπε (σχήμα 1, Α και Β).

Σην παράλληλη σύνδεση, παρατηρούμε ότι, η τάση (Volt) παραμένει η ίδια με αυτήν της κάθε μπαταρίας, στην ουσία έχουμε τον μέσο όρο των τάσεων. Δηλαδή, για παράδειγμα, όταν έχουμε δύο μπαταρίς 12,5V η πρώτη και 12,3V η δεύτερη, στην παράλληλη σύνδεση θα βλέπουμε 12,4V. Η συνολική χωρητικότητα, αυξάνεται ανάλογα με την χωρητικότητα των συσσωρευτών. Συνδέοντας παράλληλα δύο μπαταρίες των 12 Volt και χωρητικότητας 200 Αh (αμπερωρίων) η κάθε μια, επιτυγχάνουμε ένα σύστημα 12 Volt με ολική χωρητικότητα 400 Αh, βλέπε σχήμα 1A. Αντίστοιχα, τρεις μπαταρίες των 12 Volt σε παράλληλη σύνδεση θα μας δώσουν 600 Ah βλέπε σχήμα 1Β.

Ο δεύτερος τρόπος σύνδεση είναι εν σειρά. Εδώ συνδέουμε τον αρνητικό πόλο της μιας μπαταρίας με τον θετικό της άλλης βλέπε το σχήμα 2. Eξετάζουμε το παρακάτω παράδειγμα, των δύο μπαταριών συνδεδεμένες εν σειρά (Α), θα δούμε ότι, τάση αυξάνεται για τις δύο μπαταρίες των 12 V στα 24V ενώ η χωρητικότητα στο τελικό σύστημα παραμένει η ίδια με αυτή κάθε μεμονωμένης μπαταρίας, 200Ah. Η τάση λοιπόν διπλασιάζεται, οπότε θα έχουμε ένα σύστημα 24V και χωρητικότητα παραμένει στα 200 Αh (σχήμα 2Α).

Κατά το ίδιο τρόπο ένα σύστημα με τρεις μπαταρίες των 12 Volt, συνδεδεμένες εν σειρά (Β), θα μας δώσουν 36 V με 200Ah.

Υπάρχουν και άλλοι τρόποι σύνδεσης μπαταριών, που μπορούν να γίνουν με ασφάλεια στο σκάφος μας, σε συνδιασμό των παραπάνω περιπτώσεων. Ένας τέτοιος συνδυασμός των δύο, περιγράφεται στο σχήμα 3. Σε αυτήν την συνδεσμολογία έχουμε δύο ξεχωριστά συστήματα δύο μπαταριών των 6V συνδεδεμένα μεταξύ τους εν σειρά (οπότε έχουμε δύο συστήματα 12 Volt και 200 Αh). Στη συνέχεια γίνεται παράλληλη σύνδεση των δύο συστημάτων, το τελικό αποτέλεσμα είναι ένα σύστημα των 12V με χωρητικότητα 400 Αh.

Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι, σε ένα σύστημα μπαταριών με παράλληλη σύνδεση, όταν ένα στοιχείο μιας μπαταρίας χαλάσει, μπορεί να προκαλέσει ζημιά και στις υπόλοιπες μπαταρίες. Άρα συνηστάται συχνός έλεγχος.

Η σύνδεση των συσσωρευτών μεταξύ τους, εξαρτάται απόλυτα, από την απαίτηση των καταναλώσεων σε ηλεκτρική ενέργεια, που προβλέπουμε να έχουμε στο σκάφος. Αυτό προκύπτει από τον υπολογισμό των καταναλώσεων ανάλογα με την χρήση των ηλεκτρικών συσκευών που προβλέπεται να έχουμε.