Προϋποθέσεις και Δικαιολογητικά για την αντικατάσταση μηχανής

Σε περίπτωση αντικατάστασης της μηχανής ή των μηχανών του σκάφους μας, πρέπει να καλύπτονται οι ακόλουθες προϋποθέσεις και να υπάρχουν τα παρακάτω δικαιολογητικά.

  1. Αίτηση ενδιαφερομένου εις διπλούν (αιτεί αντίστοιχα την εγκατάσταση της νέας μηχανής και τη διαγραφή της παλαιάς με επιστροφή τιμολογίου της). Η μία εκ των δύο αιτήσεων υποβάλλεται στην ΔΟΥ του ενδιαφερομένου.
  2. Παραστατικά αγοράς της μηχανής α) τιμολόγια ή β) δελτία λιανικής ή πώλησης γ) αποδείξεις λιανικής πώλησης ή δ) αποδείξεις ταμειακής μηχανής ή

ε) ιδιωτικά συμφωνητικά αγοραπωλησίας σκάφους ή και μηχανής, συνοδευόμενα όμως από πρωτότυπα τιμολόγια ή δελτία λιανικής πώλησης ή αποδείξεις λιανικής πώλησης ή αποδείξεις ταμειακών μηχανών για τον προηγούμενο ή προηγούμενους ιδιοκτήτες. Τα ιδιωτικά συμφωνητικά θεωρούνται από αρμόδια Αρχή, για το γνήσιο των υπογραφών των συμβαλλομένων, καθώς και από ΔΟΥ. Στα παραστατικά αγοράς αναγράφονται οι ημερομηνίες εκδόσεως τους, τα στοιχεία ταυτότητας των αγοραστών και των πωλητών ή ο τίτλος (επωνυμία) τους σε περίπτωση που αυτοί είναι εταιρείες, τα χαρακτηριστικά στοιχεία των σκαφών ή και των μηχανών, οι τιμές πώλησης καθώς και ο τρόπος καταβολής του τιμήματος. Επίσης στα παραστατικά αγοράς αναγράφονται και οι αριθμοί φορολογικού μητρώου των συμβαλλομένων καθώς και οι αρμόδιες για τη φορολογία του εισοδήματος τους ΔΟΥ. Εφόσον στα παραστατικά αγοράς δεν αναγράφονται τα παραπάνω στοιχεία, απαιτείται η προσκόμιση ενυπόγραφης βεβαίωσης του πωλητή σε δύο αντίτυπα, σφραγισμένη με τη σφραγίδα της επιχείρησης στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία αυτά. Το ένα αντίτυπο της βεβαίωσης αυτής αποστέλλεται από τη Λιμενική Αρχή στη ΔΟΥ που είναι αρμόδια για τη φορολογία του εισοδήματος του αγοραστή

  1. Μέγιστη συνεχή Ιπποδύναμη (επίσημος κατάλογος κατασκευαστή). Επίσημο κατάλογο του κατασκευαστή ή βεβαίωση αυτού για τη μέγιστη συνεχή ιπποδύναμη της μηχανής εφόσον πρόκειται για μηχανοκίνητο σκάφος. Αντί του επισήμου καταλόγου του κατασκευαστή γίνεται δεκτό και αντίγραφο ή απόσπασμα του καταλόγου, τη γνησιότητα του οποίου βεβαιώνει ο κατασκευαστής. Τη γνησιότητα του αντιγράφου της βεβαίωσης ή του αποσπάσματος ή αντιγράφου του καταλόγου του κατασκευαστή μπορεί να βεβαιώσει και ο πωλητής. Προκειμένου περί μεταχειρισμένης μηχανής , για την οποία δεν είναι διαθέσιμοι ούτε οι επίσημοι κατάλογοι ούτε η βεβαίωση του κατασκευαστή, μπορεί να γίνει δεκτή βεβαίωση μέτρησης της μέγιστης συνεχούς ιπποδύναμης της συγκεκριμένης μηχανής από αναγνωρισμένο νηογνώμονα ή εργαστήριο ανωτάτου εκπαιδευτικού ιδρύματος. Αν η μηχανή προϋπήρχε σε κάποιο άλλο σκάφος του ίδιου ιδιοκτήτη, το οποίο είναι καταχωρημένο στα ΒΕΜΣ ή λεμβολόγιά μας ή στα ΒΕΜΣ ή λεμβολόγια άλλης λιμενικής αρχής, χρειάζεται μόνο το παραστατικό αγοράς (με σχετική θεώρηση περί της καταχώρησης από τη Λιμενική Αρχή) και αν η μηχανή ανήκε σε άλλον τότε χρειάζεται το ιδιωτικό συμφωνητικό ή τα ιδιωτικά συμφωνητικά αγοραπωλησίας της, συνοδευόμενο/α από τα πρωτότυπα τιμολόγια, ή δελτία λιανικής πώλησης, ή αποδείξεις λιανικής πώλησης, ή αποδείξεις ταμειακής μηχανής για τον προηγούμενο ή προηγούμενους ιδιοκτήτες, που θα πάρει από το φάκελο του σκάφους θεωρημένα από τη Λιμενική Αρχή εγγραφής. (Σε αυτή την περίπτωση δεν χρειάζεται επίσημος κατάλογος του κατασκευαστή ή βεβαίωσή του ή βεβαίωση νηογνώμονα).
  2. Διαγράφεται από τα ΒΕΜΣ ή λεμβολόγια η παλαιά μηχανή και επιστρέφεται το τιμολόγιο της στον ενδιαφερόμενο εφόσον το επιθυμεί.
  3. Προσκόμιση αδειών του σκάφους προκειμένου να γίνει σχετική παρατήρηση σε αυτές (άδεια αλιευτικού σκάφους και άδεια εκτελέσεως πλόων).
  4. Για επαγγελματικό αλιευτικό σκάφος απαιτείται και έγγραφη συναίνεση της εποπτείας αλιείας του Υπουργείου Γεωργίας.
  5. Αυτοπρόσωπη παρουσία ιδιοκτήτη σκάφους ή ετέρου ατόμου με εξουσιοδότηση θεωρημένη από Δημόσια Υπηρεσία. Διευκρίνιση: στο σημείο αυτό θα πρέπει να τονίσουμε ότι, αν το μικρό σκάφος είναι εγγεγραμμένο σε ΒΕΜΣ και από την αντικατάσταση της μηχανής, το σκάφος μεταπίπτει στην κατηγορία του ταχυπλόου ή αντίστροφα (τα κοινά στο Α’ Μέρος, τα ταχύπλοα στο Β’ Μέρος), τότε ζητείται στην ίδια αίτηση από τον ενδιαφερόμενο, η μεταφορά της μερίδας ΒΕΜΣ από το ένα Μέρος στο άλλο και κατά συνέπεια αλλάζει ο αριθμός του σκάφους.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση αλλαγής μηχανής με μεγαλύτερη ιπποδύναμη, σε σκάφη που διαθέτουν σήμανση CE (16-05-1998), να γίνεται έλεγχος από το πιστοποιητικό CE, αν υπάρχει περιορισμός ως προς την ιπποδύναμη.

Πηγή: ΚΕΝΤΡΙΚΌ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΑΛΙΕΙΑΣ – ΛΕΜΒΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΛ.: 210-4593238 Υποπλοίαρχος Λ.Σ. ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ Νικόλαος

e-mail: klp_alieia@yen.gr