Νέος νόμος “Τουριστικά πλοία και άλλες διατάξεις”, ψηφίστηκε στις 8/4/2014

Ψηφίστηκε ο νόμος “Τουριστικά πλοία και άλλες διατάξεις”, στις 8/4/2014.

Η ανάγνωση του νόμου, τα συμπεράσματα για δύο πράγματα που μας ενδιαφέρουν έχουν ως ακολούθως:

  1. Στο Κεφάλαιο Δ Άρθρο 10, Τα ιδιωτικά πλοία αναψυχής πρέπει να κατέχουν ΔΕΛΤΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΛΟΙΟΥ ΑΝΑΨΥΧΗΣ, (ΔΕ.Κ.Π.Α.), η έκδοση και κάθε ΕΤΗΣΙΑ θεώρηση του ΔΕ.ΚΠ.Α. θα γίνεται προσκομίζοντας το αποδεικτικό πληρωμής Τέλους Παραμονής Και Πλόων (Τ.Π.Π.) Άρθρου 13 Ν.4211/2013.
  2. Το κεφάλαιο Ζ Άρθρο 14 Παράγραφος 2, αναφέρει ότι καταργείται πλέον η άδεια ερασιτεχνικής αλιείας ατομική και σκάφους.
    Ο νόμος ισχύει από την ημέρα δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Πηγή: Βουλή Των Ελλήνων.

Διαβάστε ολόκληρο το ΦΕΚ εδώ.